PORTFOLIO

 

                 Kasetplus วันนี้ได้รับเลือกเป็น 1 ในผู้ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนภายใต้ โครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่ Kasetplus ได้ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


รูปบรรยากาศการร่วมโครงการและสัมนา ณ หมู่บ้านเจริญธรรม