สู้ภัยแล้ง ด้วยบ่อเก็บน้ำLDPE

ภัยแล้ง!!! นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่และยาวนานที่ยังส่งผลตรงกับเกษตรหลายๆคนหลายภูมิภาค และมีผลกระทบมากที่สุดต่อเกษตรกร เพราะด้วย สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ ปริมาณน้ำฝนน้อยลง ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกลาล
วันนี้ไม่ว่าท่านหรือเกษตรจะอยู่ภูมิภาคใด จังหวัดใด
ท่านก็สามารถเก็บน้ำได้อยู่ และ ระเหยช้าลง ด้วยการปูบ่อน้ำด้วย พลาสติก LDPE ของเกษตรพลัส

 

 

 

 

 

 

 Leave a comment