Kasetplus ร่วมกับกรมป่าไม้ และคณะศิษย์เก่าเทพศิรินทร์เชียงใหม่

Kasetplus ร่วมกับกรมป่าไม้ และ คณะศิษย์เก่าเทพศิรินทร์เชียงใหม่

Kasetplus ได้ทำการติดตั้งพลาสติกที่บ่อดินของโรงเรียนเทพศิรินทร์ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเก็บน้ำและขยายบ่อเก็บน้ำภายในโรงเรียนเพื่อรองรับการเพิ่มของจำนวนนักเรียนภายในโรงเรียน และอีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ในโครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการเกษตร

ผู้สนับสนุนโครงการ
"นายอดุลย์ ศุขะเนตร" เลขาชมรมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ (ภาคเหนือ)
"นายอธิศักดิ์ เทียมแก้ว" เหรัญญิกชมรมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ (ภาคเหนือ)
"นายสุรศักดิ์ แก้วสะอาด" กรรมการชมรมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ (ภาคเหนือ)
คณะอาจารณ์ผู้ร่วมดำเนินโครงการ
นาย จงรักษ์ สุวรรณโสภณ (ผู้อำนวบการ)
นาย วินัย เวียงลอ (รองผู้อำนวยการ)
นาย จิระศักดิ์ ดวงจันทร์ (หัวหน้าอาคารสถานที่)
นาง บุญศรี  แสนศิริ (หัวหน้างานพัสดุ)
และ คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
กรมป่าไม้เชียงใหม่
 นายอดุลย์ ศุขะเนตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาแหล่งน้ำ

โดยจัดทำระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของนักเรียนในโรงเรียน และ รองรับปริมาณการใช้น้ำในการทำเกษตรภายในโรงเรียนได้ตลอดปี เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความแห้งแล้ง และ บ่อน้ำไม่สามารถอุ้มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

 เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ตั้งแต่การสร้างอาชีพ การพัฒนาสุขอนามัยและการศึกษาในด้านของการทำเกษตรแบบครบวงจร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน

 

พลาสติกเกษตรขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในทุกความร่วมมือเพื่อให้งานนี้ออกมาสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปได้ด้วยดี

 

อัลบั้มภาพดังต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนการดำเนินงานอย่างทางการของ Kasetplus

1. ชุดภาพการเตรียมพร้อมดำเนินงาน ของผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย

2. เตรียมพื้นที่ก่อนการปูพลาสติก LDPE เพื่อสู้ภัยแร้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากน้องๆนัก เรียน และ พี่ชาว Kasetplus ที่ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง และ ทำไปพร้อมๆกับน้องๆอย่างเต็มความสามารถงานทั้งหมดนี้ใช้เวลาในการปูเพียง 1 วัน Leave a comment