ยกระดับ-มาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด ยุโรปหอมฟุ้งแมลงทอดโปรตีนสูง

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร มีมติเห็นชอบให้เร่งประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรเพิ่มเติม 7 เรื่อง ได้แก่1.GAP หรือการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด 2.GAP ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย 3.ไหมอินทรีย์ 4.แนวปฏิบัติการผลิตเชื้อเห็ด 5.สารพิษตกค้าง 6.มะนาว และ 7.แตงกวา โดยจะให้ความสำคัญ 3 เรื่องก่อน คือ มาตรฐาน GAP ฟาร์มจิ้งหรีด, มาตรฐาน GAP ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย และมาตรฐานสินค้าไหมอินทรีย์ เพราะเป็นสินค้าที่มีการผลิตแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและมีโอกาสทางการตลาดสูง นอกจากนี้ยังจะใช้เป็นแนวทางพัฒนายกระดับการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

“จิ้งหรีดเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มทางการตลาดดีขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดมากกว่า 20,000 ราย ผลผลิตปีละ 7,500 ตัน มีมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคภายในประเทศ และเริ่มมีการส่งออกไปต่างประเทศ ดังนั้นการกำหนดมาตรฐาน GAP ฟาร์มจิ้งหรีด จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและประเทศผู้นำเข้าได้ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป หรืออียู ซึ่งจัดให้แมลงเป็นอาหารชนิดใหม่ ประกอบกับองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ (FAO) ได้ส่งเสริมให้มีการบริโภคแมลงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแมลงเป็นอาหารทางเลือกที่มีโปรตีนสูง ราคาถูก และสามารถผลิตได้ง่ายในท้องถิ่น กระทรวงเกษตรฯ จึงจะยกระดับการผลิตจิ้งหรีดให้เป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก”

เลี้ยงจิ้งหลีดในบ่อพลาสติกLeave a comment