แปลนพื้นที่เกษตรปราณีต 1 ไร่ ของพ่อผาย

พื้นที่ 1 ไร่ มีขนาด 1,600 ตารางเมตร ในพื้นที่ของพ่อผายจะแพ่งเป็นโซนด้าตะวันออก และโซนด้านตะวันตก โซนด้านตะวันออกแบ่งออกเป็น สระน้ำ ชานสระ ที่อยู่อาศัย คูสระ โซนด้านตะวันตกแบ่งเป็น นาข้าว คันคู คอกวัว คอกฟาง โรงปุ๋ยชีวภาพ เรือนเพาะชำ ทางเดิน ลานเอนกประสงค์ ซึ่งรายละเอียดพื้นที่แจกแจงดังตาราง

พื้นที่ฝั่งตะวันออก                                                     800         ตารางเมตร
          1.พื้นที่สระน้ำ                                                  200         ตารางเมตร
          2. พื้นที่ชานสระ                                                64          ตารางเมตร
          3. พื้นที่ที่อยู่อาศัย                                            60          ตารางเมตร
          4. พื้นที่คูสระ                                                   476         ตารางเ่มตร
พื้นที่ฝั่งตะวันตก                                                       800          ตารางเมตร
          1. นาข้าว                                                        360          ตารางเมตร
          2.พื้นที่คันคู                                                      80           ตารางเมตร
          3. พื้นที่คอกวัว                                                 70           ตารางเมตร
          4. พื้นที่คอกฟาง                                              38           ตารางเมตร
          5. พื้นที่โรงปุ๋ยชีวภาพ                                      39           ตารางเมตร
          6. พื้นที่เรือนเพาะชำ                                        15           ตารางเมตร
          7. พื้นที่ทางเดินและลานเอนกประสงค์           197          ตารางเมตร


ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน 1 ไร่ของพ่อผาย
สัตว์มี 2 ชนิด น้ำหนักรวม 36 กิโลกรัม
ผักมี 31 ชนิด น้ำหนักรวม 571.2 กโลกรัม
ผลไม้มี 4 ชนิด น้ำหนักรวม 321.1 กิโลกรัม
ข้าวมี 1 พันธุ์ น้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม

 • รวมมีพืชและสัตว์ 38 ชนิด คิดเป็นน้ำหนักรวม 1,078.3 กิโลกรัม
 • ผลผลิตที่ไม่ได้ชั่งหรือกินได้มีกล้าไม้ 7 ชนิด จำนวน 100 กล้า
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำเกษตรปราณีต 1 ไร่ของพ่อผาย
ค่าแรงงาน 386 ชั่วโมง      คิดเป็นเงิน  0 บาท
ปุ๋ย 3,420 กิโลกรัม             คิดเป็นเิงิน  0 บาท
ค่าไฟฟ้าสูบน้ำ 114 ชั่งโมง คิดเป็นเงิน  342 บาท
พันธุ์พืช 6,677 ต้น คิดเป็นเงิน  610 บาท
เมล็ดพันธุ์ 1,760 กรัม คิดเป็นเงิน1,385 บาท
พันธุ์สัตว์ 641 ตัว คิดเป็นเงิน  75,950 บาท
เครื่องจักรกล 150 บาท
อื่นๆ 200 บาท
ค่าใช้จ่ายทุกประเภทไม่รวมแรงงาน คิดเป็นเงิน 78,637 บาท
ค่าใช้จ่ายทุกประเภทรวมแรงงาน คิดเป็นเงิน 85,585 บาท
จำนวนปีที่ทำเกษตรผสมผสาน ความพอเพียงของปรมาณน้ำ ชนิดและจำนวนของต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่ปลูกใหม่ตายไป และคงเหลือในแปลงเกษตรประณีต 1 ไร่
ที่ดินเกษตรประณีต 1 ไร่ ของพ่อผายเคยทำเกษตรผสมผสานมาแล้ว 3 ปี
ใช้น้ำจากสระน้ำและบาดาลมีน้ำเพียงพอตลอดปี
 ต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่เดิมมี 3 ชนิด จำนวน 3 ต้น 
จำนวนที่ปลูกเพิ่ม 27 ชนิด จำนวน 82 ต้น
จำนวนที่ตายไปหรือตัดทิ้งมี 1 ชนิด จำนวน 1 ต้น
จำนวนคงเหลือ 29 ชนิด จำนวน 84 ต้น
**หมายเหตุ : เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2548
.......................................................................................................................

แปลนพื้นที่เกษตรปราณีต 1 ไร่ ของพ่อคำเดือง
ในพื้นที่ 1 ไร่ ของพ่อคำเดืองจะไม่มีพื้นที่นา จะมีส่วนของแปลงผักไม้ผล และไม้ยืนต้น รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับโรงเรือนเพาะชำ โดยจะไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในเพื้นที่ 1 ไร่ มีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นกล้วย มะละกอ เป็นต้น มีการปลูกไม้ใช้สอย เช่น ต้นยางนา ต้นไผ่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน เป็นต้น
ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน 1 ไร่ ของพ่อคำเดือง
ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ในสวน
ไม่มีการทำนาในสวน
ผักมี 29 ชนิด คิดเป็นน้ำหนักรวม 368.6 กิโลกรัม
ผลไม้มี 5 ชนิด คิดเป็นน้ำหนักรวม 543.3 กิโลกรัม
เห็ดมี 1 ชนิด คิดเป็นน้ำหนัก 5.3 กิโลกรัม

 • รวมพืชทั้งหมด 35 ชนิด คิดเป็นน้ำหนัก 938.2 กิโลกรัม
 • ผลผลิตที่ไม่ได้ชั่ง หรือกินได้มี กล้าไม้ 2 ชนิด จำนวน 8 กล้า และมีไม้ไผ่ 13 ลำ
ค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรปะณีต 1 ไร่ ของพ่อคำเดือง
ค่าแรงงานจำนวน 748 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่าย 13,464 บาท
ค่าปุ๋ยจำนวน 1,514 กิโลกรัม คิดเป็นค่าใช้จ่าย 0 บาท
ค่าไฟฟ้าสูบน้ำจำนวน 209 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่าย 627 บาท
ค่าพันธุ์พืชจำนวน 1,288 ต้น คิดเป็นค่าใช้จ่าย 448 บาท
ค่าเมล็ดพันธุ์จำนวน 13,073 กรัม คิดเป็นค่าใช้จ่าย 75 บาท
ค่าพันธุ์สัตว์จำนวน 0 ตัว คิดเป็นค่าใช้จ่าย 0 บาท
จำนวนปีที่ทำเกษตรผสมผสาน ความพอเพียงของปริมาณน้ำ ชนิดและจำนวนของต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่ปลูกใหม่ตายไปและคงเหลือในแปลงเกษตรปราณีต 1 ไร่
ที่ดินเกษตรปราณีต 1 ไร่ ของพ่อคำเดืองเคยทำเกษตรผสมผสานมาแล้ว 2 ปี 
ใช้น้ำจากลำห้วยกุดน้ำใส มีน้ำเพียงพอกับความต้องการตลอดปี
ต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่เดิมมี 22 ชนิด จำนวน 353 ต้น
จำนวนที่ปลูกเพิ่ม 10 ชนิด จำนวน 270 ต้น
จำนวนที่ตายไปหรือตัดทิ้งมี 6 ชนิด จำนวน 65 ต้น
จำนวน คงเหลือ 27 ชนิด จำนวน 558 ต้น
หมายเหตุ : เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2548 จากแปลงเกษตรปราณีต 1 ไร่เดิม ปัจจุบันเป็นแปลงใหม่
ที่มา: http://nanasarakaset.blogspot.com


Comment on this post (25 comments)

 • Gregorybreby says...

  Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register – you will not REGRET it https://bit.ly/39cc9gy

  November 25, 2020

 • RussellCek says...

  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 3947 EUR AM TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://www.google.cl/url?q=http://wunkit.com/AhgrAA
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 6867 EURO AM TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: https://google.cg/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qlx6
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 7048 EURO IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: http://www.google.com.bn/url?q=http://xsle.net/3sk0g
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 5978 EURO IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: http://maps.google.sk/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0fm
  PASSIVES EINKOMMEN VON 6856 EURO PRO TAG – KEINE BERUFSERFAHRUNG: https://maps.google.it/url?q=https://slimex365.com/3ta8n
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 4766 EURO PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: https://www.google.ae/url?q=https://slimex365.com/3ta50
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 6757 EURO IN DER WOCHE – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: http://www.google.us/url?q=https://qspark.me/tHXldr
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 9965 EURO AM TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: http://images.google.gy/url?q=http://wunkit.com/ZBcrAA
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 3747 EURO PRO TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://images.google.sm/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq4s
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 4848 EURO PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: https://google.jo/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq9q
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 7847 EURO IN DER WOCHE – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://maps.google.ca/url?q=https://shorturl.ac/70xqw
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 3748 EURO PRO TAG – INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: http://maps.google.ki/url?q=https://qspark.me/L0R1E2
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 5756 EUR PRO TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://maps.google.cl/url?q=https://slimex365.com/3ta88
  PASSIVES EINKOMMEN VON 9767 EURO AM TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: https://google.ga/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0hb
  ONLINE VERDIENEN VON 6955 EURO IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: http://images.google.sk/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq7q
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 4967 EURO AM TAG – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: https://www.google.to/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qlzq
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 5948 EURO AM TAG – DIE BESTE SEITE, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://maps.google.com.sl/url?q=https://slimex365.com/3ta5q
  EINNAHMEN IM INTERNET VON 9945 EURO PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: https://maps.google.com.et/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq4x
  PASSIVES EINKOMMEN VON 5046 EURO IN DER WOCHE – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://google.cv/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0e2
  ONLINE VERDIENEN VOR 6046 EURO IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: https://maps.google.com.mt/url?q=https://qspark.me/BWwQyX
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 7748 EURO IN DER WOCHE – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: https://images.google.is/url?q=https://links.wtf/Apb3
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 8875 EUR IN DER WOCHE – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://www.google.com.tr/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qlw3
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 6865 EURO AM TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: http://maps.google.co.cr/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qm10
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 4758 EUR IN DER WOCHE – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: https://google.com.au/url?q=https://darknesstr.com/3psri
  ONLINE VERDIENEN VON 3055 EURO PRO TAG – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: https://www.google.sm/url?q=https://jtbtigers.com/3qkqr

  November 19, 2020

 • Prestonswind says...

  ONLINE VERDIENEN VON 6755 EURO AM TAG – GONNEN SIE SICH FINANZIELLE FREIHEIT: http://google.cn/url?q=http://asq.kr/iwAcMSzdgLJWY
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 7047 EURO PRO TAG – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: https://google.jo/url?q=https://jtbtigers.com/3qkt2
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 5078 EURO IN DER WOCHE – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://maps.google.de/url?q=https://slimex365.com/3ta5n
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 4776 EURO IN DER WOCHE – GONNEN SIE SICH FINANZIELLE FREIHEIT: http://www.google.co.il/url?q=http://asq.kr/7xg9mxSqJDyjG
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 6966 EURO AM TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: http://maps.google.com.jm/url?q=http://wunkit.com/ORcrAA
  PASSIVES EINKOMMEN VON 4766 EUR AM TAG – INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: http://images.google.mn/url?q=http://xsle.net/3sk1f
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 6055 EUR AM TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE IHREN JOB SICHER KUNDIGEN: http://google.gl/url?q=https://jtbtigers.com/3qkr4
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 4077 EUR PRO TAG – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: http://www.google.az/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0fi
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 4055 EURO AM TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: http://www.google.com.bo/url?q=http://xsle.net/3sjye
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 8065 EUR IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: http://duck.com/url?q=https://links.wtf/mRAM
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 5858 EURO IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: https://www.google.ws/url?q=https://qspark.me/pZgxBk
  ONLINE VERDIENEN VON 9867 EURO IN DER WOCHE – INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: http://google.me/url?q=https://darknesstr.com/3pspg
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 6076 EURO AM TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: http://www.google.ca/url?q=http://xsle.net/3sjzf
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 9956 EUR AM TAG – DIE BESTE SEITE, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://images.google.bj/url?q=https://links.wtf/2mCc
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 3946 EURO PRO TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://images.google.com.tn/url?q=https://qspark.me/kA70jo
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 6778 EURO AM TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: https://www.google.ml/url?q=https://jtbtigers.com/3qkpc
  ONLINE VERDIENEN VON 5048 EURO PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: http://google.fr/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0dc

  November 18, 2020

 • RickyNib says...

  ONLINE VERDIENEN VOR 5977 EURO AM TAG – GONNEN SIE SICH FINANZIELLE FREIHEIT: https://images.google.cg/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq5s
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 5848 EURO AM TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: https://google.com.nf/url?q=https://shorturl.ac/70xqc
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 4948 EURO PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: http://google.co.vi/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qm0j
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 4057 EURO PRO TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://www.google.ms/url?q=https://slimex365.com/3ta9o
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 7755 EURO PRO TAG – KEINE BERUFSERFAHRUNG: http://google.so/url?q=https://jtbtigers.com/3qku8
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 8047 EURO AM TAG – KEINE BERUFLICHEN FAHIGKEITEN: http://images.google.dz/url?q=http://xsle.net/3sjy0
  ONLINE VERDIENEN VON 4746 EURO IN DER WOCHE – KEINE BERUFSERFAHRUNG: https://google.com.co/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0gm
  ONLINE VERDIENEN VOR 3045 EURO IN DER WOCHE – INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: http://images.google.gl/url?q=http://asq.kr/cxJ4YULxwZfSv
  PASSIVES EINKOMMEN VON 4848 EUR IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: http://www.google.com.br/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0hk
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 7967 EUR IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: https://google.co.ve/url?q=https://qspark.me/DKOkpH
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 6866 EURO AM TAG – KEINE BERUFSERFAHRUNG: https://google.pn/url?q=http://xsle.net/3sjyu
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 3077 EUR PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: https://www.google.com.mt/url?q=http://xsle.net/3sjzl
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 7977 EUR IN DER WOCHE – KEINE BERUFSERFAHRUNG: http://google.sc/url?q=https://qspark.me/0CgmzK
  EINNAHMEN IM INTERNET VON 7747 EUR AM TAG – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: https://google.com.ph/url?q=https://jtbtigers.com/3qkum
  EINNAHMEN IM INTERNET VON 8075 EUR PRO TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://maps.google.cm/url?q=https://shorturl.ac/70xqg
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 5875 EUR IN DER WOCHE – INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: http://maps.google.iq/url?q=https://darknesstr.com/3psoh
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 4846 EUR PRO TAG – KEINE BERUFSERFAHRUNG: https://google.com.fj/url?q=https://links.wtf/O3By

  November 17, 2020

 • JosephItada says...

  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 4847 EUR IN DER WOCHE – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://www.google.fr/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0ig
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 9878 EUR AM TAG – KEINE BERUFSERFAHRUNG: https://google.gm/url?q=https://slimex365.com/3ta4d
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 4868 EUR AM TAG – KEINE BERUFLICHEN FAHIGKEITEN: http://images.google.com.kh/url?q=https://links.wtf/BzgF
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 6756 EURO AM TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://google.ms/url?q=https://links.wtf/kQEP
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 5778 EURO IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: http://images.google.com.sb/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0hx
  PASSIVES EINKOMMEN VON 7075 EURO AM TAG – DIE BESTE SEITE, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://google.ie/url?q=http://asq.kr/wAvq4HaSh5BGA
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 6758 EURO AM TAG – GONNEN SIE SICH FINANZIELLE FREIHEIT: https://maps.google.co.ve/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq8u
  EINNAHMEN IM INTERNET VON 4865 EUR IN DER WOCHE – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://google.com.hk/url?q=http://wunkit.com/+BcrAA
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 5778 EUR AM TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE IHREN JOB SICHER KUNDIGEN: http://www.google.nu/url?q=http://freeurlredirect.com/3vqa4
  ONLINE VERDIENEN VON 6955 EUR PRO TAG – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: http://maps.google.bf/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0fb
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 6778 EURO IN DER WOCHE – INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: https://images.google.com.bh/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qlvv
  PASSIVES EINKOMMEN VON 9747 EUR PRO TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: https://google.tg/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq87
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 6867 EURO PRO TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://www.google.ad/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0iv
  PASSIVES EINKOMMEN VON 6847 EURO AM TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: https://maps.google.bs/url?q=https://shorturl.ac/70xpu
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 5076 EURO AM TAG – DIE BESTE SEITE, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://www.google.lk/url?q=http://wunkit.com/AhgrAA
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 4967 EURO PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: http://images.google.us/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq5s
  EINNAHMEN IM INTERNET VON 3777 EUR PRO TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://www.google.bi/url?q=https://darknesstr.com/3psnc

  November 17, 2020

 • DavidagelA says...

  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 5055 EURO PRO TAG – GONNEN SIE SICH FINANZIELLE FREIHEIT: https://www.google.la/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qlx4
  PASSIVES EINKOMMEN VON 5857 EURO PRO TAG – KEINE BERUFSERFAHRUNG: http://images.google.is/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0j4
  EINNAHMEN IM INTERNET VON 9978 EURO IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: https://www.google.ca/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0io
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 6055 EUR IN DER WOCHE – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: http://maps.google.com.bz/url?q=https://links.wtf/uqKk
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 6775 EURO AM TAG – INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: https://maps.google.ws/url?q=https://jtbtigers.com/3qksc
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 5745 EURO PRO TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: http://maps.google.com.bh/url?q=https://slimex365.com/3ta7l
  EINNAHMEN IM INTERNET VON 8877 EURO IN DER WOCHE – INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: http://images.google.com.mt/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0fi
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 7775 EURO PRO TAG – DIE BESTE SEITE, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://images.google.cat/url?q=https://shorturl.ac/70xsu
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 8047 EURO PRO TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: http://images.google.mv/url?q=https://slimex365.com/3ta5h
  ONLINE VERDIENEN VON 4046 EUR PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: https://maps.google.com.sl/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0do
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 8077 EURO PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: https://maps.google.com.qa/url?q=https://links.wtf/q8e7
  ONLINE VERDIENEN VOR 9046 EURO AM TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE IHREN JOB SICHER KUNDIGEN: https://images.google.com.my/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0e2
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 6957 EUR AM TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://maps.google.com.np/url?q=https://slimex365.com/3ta8e
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 3765 EURO PRO TAG – KEINE BERUFLICHEN FAHIGKEITEN: http://google.li/url?q=https://shorturl.ac/70xp2
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 4846 EURO IN DER WOCHE – DIE BESTE SEITE, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: http://maps.google.com.sa/url?q=https://jtbtigers.com/3qku1
  ONLINE VERDIENEN VON 4857 EUR PRO TAG – KEINE BERUFSERFAHRUNG: https://google.com.bo/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qlvf
  ONLINE VERDIENEN VON 9948 EUR PRO TAG – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: https://www.google.com.pr/url?q=https://slimex365.com/3ta5e

  November 17, 2020

 • Shawntob says...

  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 9876 EURO IN DER WOCHE – GONNEN SIE SICH FINANZIELLE FREIHEIT: http://maps.google.mn/url?q=https://slimex365.com/3ta5y
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 6877 EURO IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: http://google.ie/url?q=https://jtbtigers.com/3qkp2
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 3058 EURO IN DER WOCHE – KEINE BERUFSERFAHRUNG: https://www.google.ws/url?q=https://jtbtigers.com/3qku1
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 5048 EURO AM TAG – INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: http://maps.google.sn/url?q=https://darknesstr.com/3psnk
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 3046 EURO IN DER WOCHE – SIE WERDEN ALLE IHRE KREDITE IN EINER WOCHE ZURUCKZAHLEN: http://google.ml/url?q=https://links.wtf/FdaA
  ONLINE VERDIENEN VON 6957 EUR PRO TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://images.google.com.kh/url?q=http://wunkit.com/+BcrAA
  ONLINE VERDIENEN VON 5966 EUR AM TAG – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: https://google.com.qa/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq64
  ONLINE VERDIENEN VON 5755 EURO AM TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://images.google.com.bd/url?q=http://xsle.net/3sk11
  EINNAHMEN IM INTERNET VON 4077 EURO IN DER WOCHE – KEINE BERUFSERFAHRUNG: https://maps.google.mn/url?q=http://wunkit.com/lxcrAA
  ONLINE VERDIENEN VON 7846 EUR IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: http://plus.google.com/url?q=http://wunkit.com/thcrAA
  ONLINE VERDIENEN VOR 3867 EUR AM TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://www.google.nl/url?q=https://qspark.me/L0R1E2
  PASSIVES EINKOMMEN VOR 4856 EUR AM TAG – DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://maps.google.com.bn/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq6o
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 7875 EURO AM TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: http://maps.google.td/url?q=https://qspark.me/IMvMvl
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 8767 EUR IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: http://images.google.kg/url?q=https://qspark.me/Wen2KN
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 5755 EURO PRO TAG – IN EINEM MONAT KONNEN SIE IHREN JOB SICHER KUNDIGEN: https://www.google.ws/url?q=https://darknesstr.com/3psn6
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 8958 EURO IN DER WOCHE – IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: https://www.google.cf/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq9x
  PASSIVES EINKOMMEN VON 4777 EURO IN DER WOCHE – DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: http://www.google.co.in/url?q=https://darknesstr.com/3psox

  November 16, 2020

 • Michlunulk says...

  มินสก์ renewal ของอาบน้ำอปกปิดกับ acrylic https://megaremont.pro/minsk-restavratsiya-vann

  November 12, 2020

 • lmxqdmwccl says...

  Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

  November 09, 2020

 • KennethTak says...

  Нey Jungе! Ich suсhе Sex in dеinеr Stadt und ich mochtе, dass du miсh hoсhziehst: https://qspark.me/zqb8Kv?q=ADULT-DATING-SEX
  Нeу Jungе! Ich bin in dеinеr Stаdt und wunsсhtе, du hattest mеine Jungfraulichкeit genоmmеn: https://gmy.su/:yXVqb?w=ADULT-DATING-ONLINE
  Нey hei?еr Kеrl! Ich bin nоch Jungfrau, abеr ich moсhtе wirкliсh, dаss du mich in dеn Arsch fickst: https://s.coop/nbjufj177130?q=ADULT-DATING-ONLINE
  Hаllо typ! Iсh mochte wirkliсh, dass du mich in аllе Loсher fiсkst: http://n00.uk/uAX8Q?w=ADULT-DATING
  Неу Маchо! Ich bin in deiner Stаdt und iсh mochte, dass du meinе Jungfraulichkeit nimmst: http://xsle.net/nbjufj406522?e=ADULT-DATING-SEX
  Hаllo hеi?er Kerl! Iсh mochte wirkliсh, dаss du mich in alle Lochеr fiскst: http://freeurlredirect.com/fsdsur682456?q=ADULT-DATING-SEX

  August 25, 2020

 • Leave a comment