แปลนพื้นที่เกษตรปราณีต 1 ไร่ ของพ่อผาย

พื้นที่ 1 ไร่ มีขนาด 1,600 ตารางเมตร ในพื้นที่ของพ่อผายจะแพ่งเป็นโซนด้าตะวันออก และโซนด้านตะวันตก โซนด้านตะวันออกแบ่งออกเป็น สระน้ำ ชานสระ ที่อยู่อาศัย คูสระ โซนด้านตะวันตกแบ่งเป็น นาข้าว คันคู คอกวัว คอกฟาง โรงปุ๋ยชีวภาพ เรือนเพาะชำ ทางเดิน ลานเอนกประสงค์ ซึ่งรายละเอียดพื้นที่แจกแจงดังตาราง

พื้นที่ฝั่งตะวันออก                                                     800         ตารางเมตร
          1.พื้นที่สระน้ำ                                                  200         ตารางเมตร
          2. พื้นที่ชานสระ                                                64          ตารางเมตร
          3. พื้นที่ที่อยู่อาศัย                                            60          ตารางเมตร
          4. พื้นที่คูสระ                                                   476         ตารางเ่มตร
พื้นที่ฝั่งตะวันตก                                                       800          ตารางเมตร
          1. นาข้าว                                                        360          ตารางเมตร
          2.พื้นที่คันคู                                                      80           ตารางเมตร
          3. พื้นที่คอกวัว                                                 70           ตารางเมตร
          4. พื้นที่คอกฟาง                                              38           ตารางเมตร
          5. พื้นที่โรงปุ๋ยชีวภาพ                                      39           ตารางเมตร
          6. พื้นที่เรือนเพาะชำ                                        15           ตารางเมตร
          7. พื้นที่ทางเดินและลานเอนกประสงค์           197          ตารางเมตร


ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน 1 ไร่ของพ่อผาย
สัตว์มี 2 ชนิด น้ำหนักรวม 36 กิโลกรัม
ผักมี 31 ชนิด น้ำหนักรวม 571.2 กโลกรัม
ผลไม้มี 4 ชนิด น้ำหนักรวม 321.1 กิโลกรัม
ข้าวมี 1 พันธุ์ น้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม

 • รวมมีพืชและสัตว์ 38 ชนิด คิดเป็นน้ำหนักรวม 1,078.3 กิโลกรัม
 • ผลผลิตที่ไม่ได้ชั่งหรือกินได้มีกล้าไม้ 7 ชนิด จำนวน 100 กล้า
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำเกษตรปราณีต 1 ไร่ของพ่อผาย
ค่าแรงงาน 386 ชั่วโมง      คิดเป็นเงิน  0 บาท
ปุ๋ย 3,420 กิโลกรัม             คิดเป็นเิงิน  0 บาท
ค่าไฟฟ้าสูบน้ำ 114 ชั่งโมง คิดเป็นเงิน  342 บาท
พันธุ์พืช 6,677 ต้น คิดเป็นเงิน  610 บาท
เมล็ดพันธุ์ 1,760 กรัม คิดเป็นเงิน1,385 บาท
พันธุ์สัตว์ 641 ตัว คิดเป็นเงิน  75,950 บาท
เครื่องจักรกล 150 บาท
อื่นๆ 200 บาท
ค่าใช้จ่ายทุกประเภทไม่รวมแรงงาน คิดเป็นเงิน 78,637 บาท
ค่าใช้จ่ายทุกประเภทรวมแรงงาน คิดเป็นเงิน 85,585 บาท
จำนวนปีที่ทำเกษตรผสมผสาน ความพอเพียงของปรมาณน้ำ ชนิดและจำนวนของต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่ปลูกใหม่ตายไป และคงเหลือในแปลงเกษตรประณีต 1 ไร่
ที่ดินเกษตรประณีต 1 ไร่ ของพ่อผายเคยทำเกษตรผสมผสานมาแล้ว 3 ปี
ใช้น้ำจากสระน้ำและบาดาลมีน้ำเพียงพอตลอดปี
 ต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่เดิมมี 3 ชนิด จำนวน 3 ต้น 
จำนวนที่ปลูกเพิ่ม 27 ชนิด จำนวน 82 ต้น
จำนวนที่ตายไปหรือตัดทิ้งมี 1 ชนิด จำนวน 1 ต้น
จำนวนคงเหลือ 29 ชนิด จำนวน 84 ต้น
**หมายเหตุ : เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2548
.......................................................................................................................

แปลนพื้นที่เกษตรปราณีต 1 ไร่ ของพ่อคำเดือง
ในพื้นที่ 1 ไร่ ของพ่อคำเดืองจะไม่มีพื้นที่นา จะมีส่วนของแปลงผักไม้ผล และไม้ยืนต้น รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับโรงเรือนเพาะชำ โดยจะไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในเพื้นที่ 1 ไร่ มีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นกล้วย มะละกอ เป็นต้น มีการปลูกไม้ใช้สอย เช่น ต้นยางนา ต้นไผ่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน เป็นต้น
ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน 1 ไร่ ของพ่อคำเดือง
ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ในสวน
ไม่มีการทำนาในสวน
ผักมี 29 ชนิด คิดเป็นน้ำหนักรวม 368.6 กิโลกรัม
ผลไม้มี 5 ชนิด คิดเป็นน้ำหนักรวม 543.3 กิโลกรัม
เห็ดมี 1 ชนิด คิดเป็นน้ำหนัก 5.3 กิโลกรัม

 • รวมพืชทั้งหมด 35 ชนิด คิดเป็นน้ำหนัก 938.2 กิโลกรัม
 • ผลผลิตที่ไม่ได้ชั่ง หรือกินได้มี กล้าไม้ 2 ชนิด จำนวน 8 กล้า และมีไม้ไผ่ 13 ลำ
ค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรปะณีต 1 ไร่ ของพ่อคำเดือง
ค่าแรงงานจำนวน 748 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่าย 13,464 บาท
ค่าปุ๋ยจำนวน 1,514 กิโลกรัม คิดเป็นค่าใช้จ่าย 0 บาท
ค่าไฟฟ้าสูบน้ำจำนวน 209 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่าย 627 บาท
ค่าพันธุ์พืชจำนวน 1,288 ต้น คิดเป็นค่าใช้จ่าย 448 บาท
ค่าเมล็ดพันธุ์จำนวน 13,073 กรัม คิดเป็นค่าใช้จ่าย 75 บาท
ค่าพันธุ์สัตว์จำนวน 0 ตัว คิดเป็นค่าใช้จ่าย 0 บาท
จำนวนปีที่ทำเกษตรผสมผสาน ความพอเพียงของปริมาณน้ำ ชนิดและจำนวนของต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่ปลูกใหม่ตายไปและคงเหลือในแปลงเกษตรปราณีต 1 ไร่
ที่ดินเกษตรปราณีต 1 ไร่ ของพ่อคำเดืองเคยทำเกษตรผสมผสานมาแล้ว 2 ปี 
ใช้น้ำจากลำห้วยกุดน้ำใส มีน้ำเพียงพอกับความต้องการตลอดปี
ต้นไม้ยืนต้นที่มีอยู่เดิมมี 22 ชนิด จำนวน 353 ต้น
จำนวนที่ปลูกเพิ่ม 10 ชนิด จำนวน 270 ต้น
จำนวนที่ตายไปหรือตัดทิ้งมี 6 ชนิด จำนวน 65 ต้น
จำนวน คงเหลือ 27 ชนิด จำนวน 558 ต้น
หมายเหตุ : เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2548 จากแปลงเกษตรปราณีต 1 ไร่เดิม ปัจจุบันเป็นแปลงใหม่
ที่มา: http://nanasarakaset.blogspot.com


Comment on this post (386 comments)

 • Johnnyliads says...

  https://kinogoo.by/24457-serial-belaya-rabynya-2016-1-sezon-62-seriya.html

  October 01, 2021

 • ErnestTrems says...

  Изготовление металлоконструкций

  September 30, 2021

 • RogerKefly says...

  https://xn—116-qdd9albfz5a2cwb.xn—p1ai/%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6/

  September 29, 2021

 • gamesellru says...

  https://gamesell.ru/gkey/2577222

  June 09, 2021

 • vrosnogoton says...

  Время когда человек видит, о том что личные ногти на ногах сделались хрупкими, появилась желтинка, чесотка, шелушение или иные признаки нездорового типа – целесообразно обратить заботливость по такого образа ногтей, такая характеристика действительно воспроизводит образование https://vros-nogot.ru/ грибка на поверности ногтевой поверхности, который следует большим стеснением, если пропускать терапию данного инфекцию. Исключая распространение грибка неоднократно можно повстречать обнаружением воспаленного ногтя или же нагноение оболочки кругом поля ногтика, целиком указанные заболевания пластины ногтей предполагают логичные корень.
  Ими может стать непредвиденная Vros-Nogot.Ru безответвенность либо неосторожность у публичных пространстве, там где можно заразиться болезнью, правда всяческие дела лечаться, когда своевременно спохватиться также обозначить направление точечного профилактики. Источник по проблемы пяток и пальцев и ногтей крем ацикловир – ресурс, который содержит всяческие тематику касательно вируса ног и обеспечивает эффективными информацию, какие пользователи можете оперировать собственно как информацию касательно урегулированию данного предмета. Удобно, что под каждой статьей пользователь при желании может прочесть отзывы и личное связь ото читателей по обнаруженным вопросе.

  June 06, 2021

 • Richardkef says...

  mp3 2021

  May 18, 2021

 • JosephSwomE says...

  текст песнь

  May 18, 2021

 • Georgeoxymn says...

  дан дан дан песня

  May 18, 2021

 • Robertchara says...

  скачать новинки mp3

  May 18, 2021

 • Lorenzoparma says...

  сборник музыки

  May 17, 2021

 • Leave a comment