Latest News

พลาสติก LDPE โรงหมู โรงไก่

พลาสติก LDPE โรงหมู โรงไก่

พลาสติก LDPE (เกษตรพลัส/พลาสติกเกษตร)  ใช้กับโรงเลี้ยงหมู และ โรงเลี้ยงไก่ได้ค่ะ
Read more →

REVIEW จาก จันทบุรี

REVIEW จาก จันทบุรี

ขอบคุณภาพการใช้งาน ส่งตรงจาก จันทบุรีค่า
Read more →

พลาสติกปูพื้นโรงเรือน (ขาว/ดำ)

พลาสติกปูพื้นโรงเรือน (ขาว/ดำ)

พลาสติกปูพื้นโรงเรือน (ขาว/ดำ)
ใช้งานพื้นกันพาหะและวัชพืชต่างๆ ภายในโรงเรือน
Read more →

พลาสติก LDPE บ่อเก็บน้ำ จังหวัดเชียงราย

พลาสติก LDPE บ่อเก็บน้ำ จังหวัดเชียงราย

พลาสติก LDPE  (KASETPLUS) ปูบ่อดินเขา ใช้งานยาวๆเลยค่า^^
Read more →

อัพเดท พลาสติกLDPE ปูบ่อดิน ณ จ.เชียงใหม่

อัพเดท พลาสติกLDPE ปูบ่อดิน ณ  จ.เชียงใหม่

เป็นไอเดีย ในการตกแต่งบ่อเก็บน้ำ ให้เป็นสวนหย่อมพักผ่อนกันนะคะ ^^
Read more →

Browse

Browse by brand

Browse by category

About us

               KASETplus (เกษตรพลัส) เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อนำเสนออุปกรณ์การเกษตรควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมไปถึงวิธีการใช้งาน เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรได้มากที่สุด

               ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ถือเป็นแหล่งผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ด้วยผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพด้อยลงและไม่ได้ผลผลิตตามที่ควรจะเป็น

                เกษตรพลัส จึงนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่สั่งสมในวงการเกษตรมากว่า 10 ปี มาผนวกรวมกับอุปกรณ์การเกษตรและวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพิ่มคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จนกลายเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า “+Quality +Productivity”

ปูบ่อน้ำด้วยพลาสติก LDPE ผืน Kasetplus